Улиаст баг


УЛИАСТ БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

1992 оны шинэ Үндсэн хуулинд зааснаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг ,нийслэлд ,аймаг нь суманд ,сум нь багт ,нийслэл нь дүүрэгт ,дүүрэг нь хороонд хуваагдана гэсний дагуу Улиаст баг нь анх 1992 онд байгуулагджээ.