ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

           Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Иргэний танхим нь  2013 оны 4-р сард  байгуулагдсан. Иргэний танхим нь Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар ажиллах журмаа батлуулж, иргэдийн саналыг төрийн бодлого шийдвэр, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, Засаг даргын шийдвэрт тусгуулах, сум орон нутагт тулгамдаж буй нийгэм, эдийн засгийн асуудалд ард иргэдийн саналыг тусгах зорилгоор нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулан ажиллаж байна.

ИРГЭНИЙ ТАНХИМЫН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ