орон нутгийн хөгжлийн сан

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

1.Сургуулийн өргөтгөлийн барилга                       1,300,000,000

2.Спорт урлагийн цогцолбор                     382,000,000

3.Хатуу хучилттай зам                                 8,200,000,000

 

ХОВД  АЙМГИЙН ҮЕНЧ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН

 ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР,

 ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

 

1.Малжуулах төсөл арга хэмжээнд                       100,000,000 /Нэг зуун сая төгрөг/

2.Ногоон байгууламж, хог хаягдал  хөтөлбөрийн санхүүжилт             50,000,000 /Тавин сая төгрөг/

3.Улиаст багийн төв барих             30,000,000 /Гучин сая төгрөг/

4.Цагаан түнгэ багийн төв барих  30,000,000 /Гучин сая төгрөг/

5.Жаргалан багийн төв барих       30,000,000 Гучин сая төгрөг/

6.Төв талбайг шинэчлэх                  30,000,000 /Гучин сая төгрөг/

7.Албан газруудын хаягжилт өнгө үзэмжийг сайжруулах                     5,000,000    /Таван сая төгрөг/

8.Засаг даргын машин авахад                 20,000,000 /Хорин сая төгрөг/

9.Орчин үеийн халуун ус барихад             50,000,000 /Тавин сая төгрөг/

10.Иргэний танхим, Ахмадын өргөө        20,000,000 /Хорин сая төгрөг/

11.Чийрэгжүүлэлтийн танхим                     20,000,000 /Хорин сая төгрөг/

12.Төв замын гэрэлтүүлэг                         20,000,000 /Хорин сая төгрөг/

13.Замын тэмдэг, тэмдэглэгээ                 2,400,000 /Хоёр сая дөрвөн зуун мянган төгрөг/

14.Үдэлтийн хаалга                                                 3000000 /Гурван сая төгрөг/

15.”Ном” “Авъяас”  хөтөлбөр                    5000000 /Таван сая төгрөг/

16.Модон гүүр                                              5000,000 /Таван сая төгрөг/

17.Нийтийн бие засах газар                                   2000000 /хоёр сая төгрөг/

18. Баяр наадмын зардал                         10,000,000 /Арван сая  төгрөг/

19.Цагдаагийн мотоцикл                            2,500,000 /Хоёр сая таван зуун мянга/

Нийт 434,900,000