Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хийгдэх ажлын жагсаалт

Үенч сумын ИТХ-ын 2013 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн 05/21-р тогтоолын хавсралт-1

Хийгдэх ажлын нэрс

Хугацаа

Төсөвт өртөг

2014 онд санхүүжих

Эхлэх

Дуусах

1

Хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга

2014

2014

75,000,0

75,000,0

2

Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга

2014

2014

75,000,0

75,000,0

3

Төв замын гэрэлтүүлэг

2014

2014

20,000,0

20,000,0

4

Малжуулах төсөл арга хэмжээ

2014

2014

110,000,0

110,000,0

5

Шефь заставуудад суурин холбоо тавих

2014

2014

11,400,0

11,400,0

6

Хээлтүүлэгч мал худалдан авах

2014

2014

10,000,0

10,000,0

7

04-ын шугам шинэчлэх

2014

2014

30,000,0

30,000,0

8

“Багшийн хөгжил” хөтөлбөр

2014

2014

15,000,0

15,000,0

9

“Ном”, “Авъяас” хөтөлбөр

2014

2014

31,500,0

31,500,0

10

Хөдөөгийн багийн төвүүдийн халаалт, тохижилт

2014

2014

15,000,0

15,000,0

11

Ногоон байгууламж хог хаягдал

2014

2014

10,000,0

10,000,0

12

Улсын баяр наадам

2014

2014

10,000,0

10,000,0

13

Булган голоос Улиаст багт шуудуу татах

2014

2014

10,000,0

10,000,0

14

Инкомнет ХХК-д сүлжээний тоног төхөөрөмж

2014

2014

7,000,0

7,000,0

15

Орон нутгийн зам засварлах

2014

2014

5,000,0

5,000,0

Нийт дүн

434,900,0